Partners voor goed onderwijs

Samenwerken loont!

Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld. Ook de samenwerkende schoolbesturen, verenigd in FOKOR, hebben soms, direct of indirect, een samenwerkingsrelatie met een externe organisatie, die een bijdrage levert aan goed onderwijs in de stad.

De gemeente als belangrijke samenwerkingspartner.

Een hele belangrijke partner van FOKOR is uiteraard de gemeente. Het programma Leren Loont! is hét samenwerkingsprogramma van de gemeente enerzijds en de onderwijsorganisaties anderzijds. Dat zijn, behalve de onderwijsorganisaties uit het basis- en voortgezet onderwijs, ook de onderwijsorganisaties uit de sectoren vroeg- en voorschoolse educatie/ kinderopvang, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Meer informatie is te vinden onder Samenwerkingsprogramma’s en dan onder Leren Loont!

Stichting Jong010

Het jaarlijks lezersonderzoek onder kinderen en basisscholen toont aan dat de kinderkrant bijdraagt aan de doelen van Stichting Jong010 op het gebied van taalontwikkeling, leesplezier, betrokkenheid bij de buurt, persoonlijke ontwikkeling en het leren omgaan met media en nieuws.

Stichting De Verre Bergen

Stichting De Verre Bergen heeft kennis en kapitaal voor gedurfde ideeën. We zijn een filantropische organisatie die zich sinds 2011 inzet voor een sterker en beter Rotterdam. We werken samen met allerlei initiatiefnemers om programma’s te ontwikkelen, uit te voeren en op effectiviteit te onderzoeken. Deze initiatieven hebben met elkaar gemeen dat ze op een vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken aanpakken .

Het fonds van Stichting De Verre Bergen bestaat uit privaat geld van een Rotterdamse ondernemersfamilie die iets wil doen voor de stad en haar bewoners. Die achtergrond maakt ons onafhankelijk van donateurs of de overheid.
Wij hebben nadrukkelijk de wens en de ruimte om te experimenteren. Wij hanteren hierin een zakelijke aanpak door het efficiënt en effectief investeren van het beschikbare kapitaal dat wij beschikbaar stellen en het meten van de resultaten.

Wij willen rendement zien op onze investering. Geen financieel, maar sociaal rendement (social return/maatschappelijke meerwaarde). Dat betekent dat wij van tevoren de beoogde resultaten zwart op wit zetten en onderzoeken of het project erin slaagt die te verwezenlijken en zo ja in welke mate.

Lees meer over Stichting De Verre Bergen www.deverrebergen.nl

Playing for Success

Playing for Success is een na- en buitenschools programma gericht op de ontwikkeling van soft skills bij leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het Primair Onderwijs in Rotterdam. De doelgroep bestaat uit kinderen die door verminderd zelfvertrouwen, verminderde schoolmotivatie of andere sociaal-emotionele oorzaken op school minder goed presteren dan ze zouden kunnen. Het programma is bedoeld voor de stille, onopvallende en minder assertieve leerlingen en draagt bij aan de verbetering van hun schoolprestaties.

Playing for Success neemt deze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school: Woudenstein, de thuishaven van Excelsior voor leerlingen uit Rotterdam Noord. Deelnemers uit Rotterdam Zuid gaan naar het Topsportcentrum waar Rotterdam Basketbal haar thuiswedstrijden speelt. Hier doen ze 12 middagen lang, in totaal ongeveer 30 uur, zoveel mogelijk positieve leerervaringen op.

Naast de contextrijke leeromgeving zijn het motivatiegerichte klimaat en de individuele aandacht belangrijke kenmerken van Playing for Success. Deelnemers werken samen in groepjes van vier onder begeleiding van een mentor (een stagiair). Samen met deze mentor bepalen ze zelf hun individuele leerdoelen waarop wordt gereflecteerd tijdens de bijeenkomsten. Ze hebben toegang tot de topsportomgeving en hebben contact met de sporters, trainers en andere vertegenwoordigers van de sportclubs. De activiteiten worden zoveel mogelijk aan het niveau van de leerlingen aangepast.

Meer informatie over Playing for Success vind je op www.playingforsucces.nl

Havenprogramma Port Rangers

Het havenprogramma Port Rangers is een uitgelezen kans voor Rotterdamse basisschoolleerlingen om met hun leerkrachten hun eigen stad als wereldhaven te leren kennen! Alle Rotterdamse basisscholen kunnen met groepen 6 of 7 met dit gratis programma uitgebreid kennismaken met de Rotterdamse haven en het EIC Mainport Rotterdam, inclusief excursie en busvervoer.

Scholen kunnen kiezen uit twee lespakketten. Steurtocht door de haven voor een algemene kennismaking met de vele aspecten van de haven, of Haven TaalTrip voor het uitbreiden van de woordenschat in hun context. Per schooljaar kan uw basisschool met één leerjaar of een combinatiegroep deelnemen.

In 2013 is het project Port Rangers gestart en hebben 850 leerlingen deelgenomen. In 2014 zijn 3100 leerlingen bereikt en in 2015 ruim 5.000 leerlingen. Het programma wordt uitgevoerd in de periode 2013-2020.We stellen vast dat Port Rangers steeds meer bekendheid krijgt bij scholen, schoolbesturen en bij organisaties en bedrijven in stad en haven. Bij de basisscholen blijkt steeds meer animo om mee te doen aan het programma. Scholen die deelnemen geven aan zeer tevreden te zijn over het programma.

Initiatiefnemers en financiers van het project zijn de Gemeente Rotterdam, de ondernemervereniging Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. De projectleiding wordt verzorgd door EIC Mainport Rotterdam en de uitvoering en begeleiding vindt plaats door medewerkers van JINC voor de “Haven TaalTrip” en EIC Mainport Rotterdam voor “Steurtocht door de haven”.

Interesse in dit aanbod of wilt u meer weten? Neem contact op met of EIC Mainport Rotterdam voor Steurtocht door de haven (0181 296029) of JINC voor Haven TaalTrip (010 7600715) en bekijk onze website: www.portrangers.nl


Info

  1. Vergaderschema FOKOR
  2. Wat is FOKOR?
  3. Wat is het beleid van FOKOR?
  4. Partners voor goed onderwijs