Rotterdamse Plaatsingswijzer

De Rotterdamse Plaatsingswijzer voor de overstap in de zomer van 2018

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Een basisschool vindt er onder andere richtlijnen voor het opstellen van een goed basisschooladvies. Het basisschooladvies bepaalt op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs een kind plaatsbaar is. Ook regelt de plaatsingswijzer de handelingen van het voortgezet onderwijs ten aanzien van de plaatsing van aangemelde kinderen.

Conform de nieuwe interpretatie door staatssecretaris Sander Dekker van artikel 27 lid 2a van de WVO hebben ouders het recht om hun kind op meerdere scholen aan te melden. In de nieuwe Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 wordt hier rekening mee gehouden.

Let op: in de ouderbrochure van 5 oktober 2017 stond op pagina 10 een verkeerd schema, dit is in bovenstaande versie van 31 oktober 2017 hersteld.

Jaarlijkse FOKOR-conferentie

Op woensdag 8 november 2017 werd de jaarlijkse FOKOR POVO – conferentie gehouden bij de Catamaran. Zie bijgevoegde presentaties van de workshops voor meer details:

N.a.v. workshop digitale geletterdheid: Handboek digitale geletterdheid

FAQ algemeen

In onderstaand document vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018

FAQ regio

Hieronder vindt u vragen en antwoorden speciaal voor de regio is (niet zijnde Rotterdam)

De Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer dan vindt u in de bijlagen hieronder nadere informatie: wanneer kan ik een klacht indienen bij de klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer en hoe doe ik dat?

Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs; voorrangsregels en bijzondere inrichting schooljaar 17-18

In de tekst hieronder vindt u een lijst met de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij ter informatie voor de ouders van kinderen die in de zomer van 2018 de overstap naar het voortgezet onderwijs maken, aangegeven staat:

  • Welke voorrangsregels zij hanteren bij eventuele overaanmelding;
  • Of het een school/locatie of klas met een bijzondere inrichting betreft waar een extra toelaatbaarheidsonderzoek mag worden afgenomen.

Voorrangsregels
Voorrangsregels worden uitsluitend gehanteerd bij overaanmelding. Tijdens de loting worden eerst de kinderen die aan de voorrangsregels van de school voldoen geplaatst, en dan de overige kinderen. Een school voor voortgezet onderwijs mag maximaal twee goedgekeurde voorrangsregels hanteren en deze moeten duidelijk onder andere op de website van de school en op www.schoolkeuzerotterdam.nl zijn terug te vinden.

Scholen/locaties of klassen met een bijzondere inrichting
Voor de scholen voor voortgezet onderwijs die in aanmerking willen komen voor de kwalificatie ‘School met een bijzondere inrichting’, geldt een aanvraag- en goedkeuringsprocedure bij FOKOR. Na goedkeuring kunnen de scholen de benodigde, vereiste, specifieke kennis of vaardigheden van de kandidaat-leerling testen, nog voordat een leerling op de school is toegelaten.

Een school met tweetalig voortgezet onderwijs kan bijvoorbeeld nagaan of de kandidaat-leerling over voldoende kennis van de betreffende vreemde taal beschikt. De school mag niet iets testen wat al is verwerkt in het basisschooladvies of in de eindtoets. Het mag echt alleen over specifieke kennis of vaardigheden gaan, die horen bij dat profiel.

Als een leerling niet de benodigde vereiste specifieke kennis of vaardigheid blijkt te bezitten, dan mag de school voor voortgezet onderwijs aan ouders/verzorgers het advies geven, hun kind niet op deze school aan te melden. De school heeft namelijk het recht om het kind dan niet toe te laten. Maar als de school ook regulier onderwijs aanbiedt, dat past bij het niveau van de leerling, en de kandidaat-leerling heeft de test niet gehaald, dan mag de school de ouders/verzorgers zo’n advies niet geven, en geldt het normale toelatingsbeleid.

Lotingsprocedure

Als er meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen zijn, dan wordt door de vo-scholen geloot onder de aangemelde leerlingen op brugklastype. De vo-scholen volgen daarbij eenzelfde procedure en volgen het tijdpad, zoals opgenomen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer. De loting wordt uitgevoerd door een notaris, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de school en de oudergeleding.

De door het bestuur van FOKOR vastgestelde lotingsprocedure is besproken met een notaris en gebaseerd op een procedure die in het schooljaar 2014-2015 op één van de Rotterdamse scholen heeft plaatsgevonden.

Werken met Onderwijs Transparant

Onderwijs Transparant (OT) is het centrale digitale systeem dat gebruikt wordt bij de overgang van kinderen van het basis naar het voortgezet onderwijs.
Van belang is dat alle mensen op een school die ermee moeten werken de kennis en vaardigheden bezitten die daarbij horen. Ook is het belangrijk dat duidelijke afspraken worden gemaakt over wie gerechtigd is om handelingen te verrichten rondom de overdracht van leerlinggegevens.
FOKOR zorgt, in samenwerking met Koers VO en Onderwijs Transparant, voor diverse trainingsbijeenkomsten rondom de invoering van Onderwijs Transparant.

Informatie over de rol van (bovenschools) contactpersoon OT/OSO

Vanuit elk schoolbestuur zijn één, maximaal twee mensen beschikbaar als aanspreekpunt voor de invoering van OT (in het kader van de Rotterdamse Plaatsingswijzer). Dat is bijvoorbeeld een bovenschools ICT-er, intern begeleider of zorgcoördinator; in elk geval iemand die gewend is te werken met of voldoende kennis heeft van het binnen uw bestuur gebruikte leerlingvolgsysteem (Parnassys of Esis voor het PO, Magister en @VO voor het VO) en daarbij ook ervaring heeft met Overstap Service Onderwijs (OSO) en met Onderwijs Transparant (OT). Een (bovenschools) contactpersoon OT/OSO fungeert enerzijds als aanspreekpunt voor de scholen van uw bestuur, anderzijds als aanspreekpunt voor de werkgroep die zich bezig houdt met de uitrol van OT en in tweede instantie als aanspreekpunt voor de werkgroep Rotterdamse Plaatsingswijzer.

Van de (bovenschools) contactpersoon OT/OSO wordt verlangd:

  • Om de kennis van het programma OT door te geven aan de scholen binnen uw bestuur,
  • Zorg te (laten) dragen voor het up-to-date houden van certificaten (OSO en OT) per school
  • Het up-to-date houden van toegekende rechten per school om handelingen te verrichten rondom de digitale overdracht van leerlinggegevens
  • Bijhouden en doorgegeven van de wensen van de scholen m.b.t. aanpassingen/ wijzigingen in OKR en in OT/OSO aan de Projectleider Rotterdamse Plaatsingswijzer

In onderstaand overzicht vindt u de namen van de (bovenschools) contactpersonen OT/OSO:

Relevante brieven van het Ministerie van OC en W

Evaluatie Rotterdamse Plaatsingswijzer 2016-2017

De Stichting Ouders010 heeft een onderzoek gedaan naar de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De resultaten van dit onderzoek leest u in onderstaande rapportage.


Programma's

  1. Rotterdamse Plaatsingswijzer
  2. Leren loont!