Rotterdamse Plaatsingswijzer

De Rotterdamse Plaatsingswijzer voor de overstap in de zomer van 2019

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Om te realiseren dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen, is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Een basisschool vindt er onder andere richtlijnen voor het opstellen van een goed basisschooladvies. Ook regelt de Plaatsingswijzer de handelingen van het voortgezet onderwijs ten aanzien van de plaatsing van aangemelde kinderen.
De meest actuele versie is beschikbaar op de site.

Nieuw voor ouders is de infographic. Deze geeft op een overzichtelijke manier de nodige praktische informatie over het overstapproces. Bij de infographic hoort een bijsluiter die extra uitleg geeft.

Voor regulier overstappende leerlingen:

Voor leerlingen met een LWOO indicatie:

Voor leerlingen met een PrO advies (praktijkonderwijs):

Jaarlijkse FOKOR-conferentie

Dit jaar vond de jaarlijkse POVO-conferentie plaats op 7 november bij de Zuidermavo.
Voor uitgebreide informatie is een aparte sectie in het menu rechts te vinden.

Het basisschooladvies

De basisschool stelt voor iedere basisschoolverlater een schriftelijk basisschooladvies op. Het basisschooladvies (het niveauadvies) bestaat uit een enkel of dubbel niveauadvies (alleen voor twee naastgelegen onderwijstypen). Het basisschooladvies is in de kern een niveauadvies. Eventueel kan daaraan een ondersteuningsadvies worden toegevoegd, bijvoorbeeld LWOO.
Het niveauadvies is bindend in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een school voor voortgezet onderwijs mag van een basisschool dan ook niet vragen het basisschooladvies aan te passen.
Via het Ministerie van Onderwijs is een interactieve simulatie van het opstellen van het basisschooladvies.
Naast deze praktische informatie zijn er in de plaatsingswijzer twee hulpmiddelen opgenomen om te komen tot een niveauadvies. Het gaat hier om het gebruik van de middentoetsen en een competentiewijzer. Deze zijn te vinden in bijlage 2 van de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018 – 2019.

Scholen met een bijzondere inrichting schooljaar 2018-2019

Voor de scholen voor voortgezet onderwijs die in aanmerking willen komen voor de kwalificatie ‘School met een bijzondere inrichting’, geldt een aanvraag- en goedkeuringsprocedure bij FOKOR. Na goedkeuring kunnen de scholen de benodigde, vereiste, specifieke kennis of vaardigheden van de kandidaat-leerling testen, nog voordat een leerling op de school is toegelaten.

Toelaatbaarheidsonderzoeken gelden voortaan alleen voor scholen en niet meer voor klassen met een bijzondere inrichting of profiel. Als een school één of meer klassen heeft met een bijzonder profiel dan geldt dat slechts als aanvulling op een standaardprogramma. Pas met de start van het nieuwe schooljaar kan de school, op basis van een test, bepalen welke leerlingen aan deze lessen deel kunnen nemen.

Op de websites van scholen voor voortgezet onderwijs, de site www.schoolkeuzerotterdam.nl en de site www.schoolprofielen.nl vindt u informatie over Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs met betrekking tot de scholen met een bijzondere inrichting.

Brugklas vol? Wat nu?

Als er meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen zijn voor een bepaalde brugklas, dan heeft de vo-school twee mogelijkheden om dit op te lossen:

1. alle leerlingen toelaten
2. loten

Wanneer een vo-school er voor kiest te loten, dan volgt zij de daarvoor opgestelde regeling die voor alle bij FOKOR aangesloten scholen geldt. Bij loting worden eerst de kinderen die aan de voorrangsregels van de school voldoen geplaatst en vervolgens de overige kinderen. Een school voor voortgezet onderwijs mag maximaal twee goedgekeurde voorrangsregels hanteren. Deze moeten duidelijk zijn terug te vinden op onder andere de website van de school en op www.schoolkeuzerotterdam.nl.

De door het bestuur van FOKOR vastgestelde lotingsprocedure is besproken met een notaris.

Werken met Onderwijs Transparant

Onderwijs Transparant (OT) is het centrale digitale systeem dat gebruikt wordt bij de overgang van kinderen van het basis naar het voortgezet onderwijs.
Van belang is dat iedereen die op een school met OT moet werken, beschikt over vereiste kennis en vaardigheden. In het kader van de AVG is het belangrijk dat duidelijke afspraken worden gemaakt over wie gerechtigd is om handelingen te verrichten rondom de overdracht van leerlinggegevens.

Praktische informatie over werken met OT/OSO
In OT en OSO zijn via de “ Help” functie de meest actuele handleidingen te vinden. Hierin is stapsgewijs aangegeven hoe de verschillende handelingen moeten worden uitgevoerd.
Mocht u helemaal nieuw zijn met het werken met OT/OSO wendt u zich dan tot de (bovenschools) contactpersoon.

De rol van de (bovenschools) contactpersoon OT/OSO
Vanuit elk schoolbestuur zijn één of twee mensen beschikbaar als aanspreekpunt voor het gebruik van OT in het kader van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Dat is bijvoorbeeld een bovenschools ICT-er, intern begeleider of zorgcoördinator; in elk geval iemand die gewend is te werken met of voldoende kennis heeft van het binnen uw bestuur gebruikte leerlingvolgsysteem (Parnassys of Esis voor het PO, Magister en @VO voor het VO) en daarbij ook ervaring heeft met Overstap Service Onderwijs (OSO) en Onderwijs Transparant (OT).

Een (bovenschools) contactpersoon OT/OSO fungeert enerzijds als aanspreekpunt voor de scholen van uw bestuur, anderzijds als aanspreekpunt voor de werkgroep die zich bezig houdt met de uitrol van OT en in tweede instantie als aanspreekpunt voor de werkgroep Rotterdamse Plaatsingswijzer.

Evaluatie Rotterdamse Plaatsingswijzer

Ieder jaar wordt er een evaluatie gedaan met betrekking tot het verloop van de Rotterdamse plaatsingswijzer. Dit gebeurt met drie doelgroepen in gedachten:
*Ouders
*PO-scholen
*VO-scholen


De Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer? Hieronder vindt u wanneer u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer en hoe u dat doet:


Programma's

  1. Rotterdamse Plaatsingswijzer
  2. Vragen en antwoorden met betrekking tot de Rotterdamse plaatsingswijzer
  3. FOKOR POVO Conferentie 2018
  4. Inschrijven voor nieuwsberichten over Rotterdamse Plaatsingswijzer
  5. FOKOR Nieuwsbrieven