Rotterdamse Plaatsingswijzer

De Rotterdamse Plaatsingswijzer voor de overstap in de zomer van 2018

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Om te realiseren dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen, is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Een basisschool vindt er onder andere richtlijnen voor het opstellen van een goed basisschooladvies. Ook regelt de Plaatsingswijzer de handelingen van het voortgezet onderwijs ten aanzien van de plaatsing van aangemelde kinderen.

Conform de nieuwe interpretatie door staatssecretaris Sander Dekker van artikel 27 lid 2a van de WVO hebben ouders het recht om hun kind op meerdere scholen aan te melden. In de nieuwe Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 wordt hier rekening mee gehouden.

Let op: in de ouderbrochure van 5 oktober 2017 stond op pagina 10 een verkeerd schema, dit is in bovenstaande versie van 31 oktober 2017 hersteld.

Jaarlijkse FOKOR-conferentie

Op woensdag 8 november 2017 werd de jaarlijkse FOKOR POVO – conferentie gehouden bij de Catamaran. Zie bijgevoegde presentaties van de workshops voor meer details:

N.a.v. workshop digitale geletterdheid: Handboek digitale geletterdheid

FAQ algemeen

In onderstaand documenten vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018:

FAQ regio

In onderstaand document vindt u veel gestelde vragen en antwoorden die betrekking hebben op scholen in de regio van Koers VO, niet zijnde Rotterdamse scholen:

De Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer? Hieronder vindt u wanneer u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer en hoe u dat doet:

Met welk basisschooladvies kan ik naar welke brugklas?

Hieronder vindt u per basisschooladvies welke brugklassen er worden aangeboden. In het document per advies ziet u naast de naam van de school en de locatie, of de school al dan niet is aangesloten bij FOKOR. In de volgende kolom is weergegeven of de school de Rotterdamse Plaatsingswijzer volgt. Is dit niet het geval, informeert u zich dan goed bij de school over de procedure van aanmelding en het te volgen tijdpad. Vervolgens is in het overzicht per advies het BRIN-nummer van de betreffende school zichtbaar. In de laatste kolom ziet u de brugklassen die worden aangeboden. Sommige scholen bieden meerdere brugklassen aan bij hetzelfde advies.

Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs; voorrangsregels en bijzondere inrichting schooljaar 17-18

Hieronder vindt u een lijst met de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij aangegeven staat:

  • Welke voorrangsregels zij hanteren bij eventuele overaanmelding;
  • Of het een school/locatie of klas met een bijzondere inrichting betreft waar een extra toelaatbaarheidsonderzoek mag worden afgenomen.

Voorrangsregels
Voorrangsregels worden uitsluitend gehanteerd bij overaanmelding. Bij loting worden eerst de kinderen die aan de voorrangsregels van de school voldoen geplaatst en vervolgens de overige kinderen. Een school voor voortgezet onderwijs mag maximaal twee goedgekeurde voorrangsregels hanteren. Deze moeten duidelijk zijn terug te vinden op onder andere de website van de school en op www.schoolkeuzerotterdam.nl.

Scholen/locaties of klassen met een bijzondere inrichting
Voor de scholen voor voortgezet onderwijs die in aanmerking willen komen voor de kwalificatie ‘School met een bijzondere inrichting’, geldt een aanvraag- en goedkeuringsprocedure bij FOKOR. Na goedkeuring kunnen de scholen de benodigde, vereiste, specifieke kennis of vaardigheden van de kandidaat-leerling testen, nog voordat een leerling op de school is toegelaten.

Als een leerling niet de benodigde vereiste specifieke kennis of vaardigheid blijkt te bezitten, dan mag de school voor voortgezet onderwijs aan ouders/verzorgers het advies geven, hun kind niet op deze school aan te melden. De school heeft namelijk het recht om het kind dan niet toe te laten. Als de school echter ook regulier onderwijs aanbiedt dat past bij het niveau van de leerling, en de kandidaat-leerling heeft de test niet gehaald, dan mag de school de ouders/verzorgers zo’n advies niet geven. Dan geldt het normale toelatingsbeleid.

Lotingsprocedure

Als er meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen zijn, dan wordt door de vo-scholen geloot onder de aangemelde leerlingen op brugklastype. De vo-scholen volgen daarbij eenzelfde procedure en volgen het tijdpad, zoals opgenomen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer. De loting wordt uitgevoerd door een notaris, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de school en de oudergeleding.

De door het bestuur van FOKOR vastgestelde lotingsprocedure is besproken met een notaris en gebaseerd op een procedure die in het schooljaar 2014-2015 op één van de Rotterdamse scholen heeft plaatsgevonden.

Werken met Onderwijs Transparant

Onderwijs Transparant (OT) is het centrale digitale systeem dat gebruikt wordt bij de overgang van kinderen van het basis naar het voortgezet onderwijs.
Van belang is dat iedereen die op een school met OT moet werken, beschikt over vereiste kennis en vaardigheden. Ook is het belangrijk dat duidelijke afspraken worden gemaakt over wie gerechtigd is om handelingen te verrichten rondom de overdracht van leerlinggegevens.

Vragen over het werken met OT/OSO?

Hieronder vindt u wanneer u zich tot wie kunt richten en een overzicht van de (bovenschools) contactpersonen OT/OSO per bestuur:

De rol van (bovenschools) contactpersoon OT/OSO

Vanuit elk schoolbestuur zijn één of twee mensen beschikbaar als aanspreekpunt voor de invoering van OT in het kader van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Dat is bijvoorbeeld een bovenschools ICT-er, intern begeleider of zorgcoördinator; in elk geval iemand die gewend is te werken met of voldoende kennis heeft van het binnen uw bestuur gebruikte leerlingvolgsysteem (Parnassys of Esis voor het PO, Magister en @VO voor het VO) en daarbij ook ervaring heeft met Overstap Service Onderwijs (OSO) en Onderwijs Transparant (OT).

Een (bovenschools) contactpersoon OT/OSO fungeert enerzijds als aanspreekpunt voor de scholen van uw bestuur, anderzijds als aanspreekpunt voor de werkgroep die zich bezig houdt met de uitrol van OT en in tweede instantie als aanspreekpunt voor de werkgroep Rotterdamse Plaatsingswijzer.

Van de (bovenschools) contactpersoon OT/OSO wordt verlangd dat zij:

  • de kennis van het programma OT doorgeven aan de school of scholen binnen hun eigen bestuur;
  • zorg (laten) dragen voor het up-to-date houden van certificaten (OSO en OT) per school;
  • toegekende rechten per school om handelingen te verrichten rondom de digitale overdracht van leerlinggegevens up-to-date houden;
  • de school of scholen van het eigen bestuur volgen en zo nodig aanspreken in de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer aan de hand van OT-overzichten, die door het bureau van FOKOR worden aangeleverd;
  • de wensen van de scholen m.b.t. aanpassingen/ wijzigingen in OKR en in OT/OSO doorgeven aan het bureau van FOKOR.

Relevante brieven van het Ministerie van OC en W

Evaluatie Rotterdamse Plaatsingswijzer 2016-2017

De Stichting Ouders010 heeft een onderzoek gedaan naar de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De resultaten van dit onderzoek leest u in onderstaande rapportage.


Programma's

  1. Rotterdamse Plaatsingswijzer