Rotterdamse Plaatsingswijzer

De Rotterdamse Plaatsingswijzer voor de overstap in de zomer van 2019

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Om te realiseren dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen, is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Een basisschool vindt er onder andere richtlijnen voor het opstellen van een goed basisschooladvies. Ook regelt de Plaatsingswijzer de handelingen van het voortgezet onderwijs ten aanzien van de plaatsing van aangemelde kinderen.

Nieuw voor ouders is de ouderbrochure en de bijbehorende infographic. Deze geven speciaal voor ouders de nodige praktische informatie over het overstapproces.

Binnenkort is hier de ouderbrochure met infographic 2018-2019 beschikbaar

Jaarlijkse FOKOR-conferentie

Dit jaar vindt de jaarlijkse POVO-conferentie plaats op 7 november bij de Zuidermavo.

Met welk basisschooladvies kan ik naar welke brugklas?

Hieronder vindt u per basisschooladvies welke brugklassen er worden aangeboden. In het document per advies ziet u naast de naam van de school en de locatie, of de school al dan niet is aangesloten bij FOKOR. In de volgende kolom is weergegeven of de school de Rotterdamse Plaatsingswijzer volgt. Is dit niet het geval, informeert u zich dan goed bij de school over de procedure van aanmelding en het te volgen tijdpad. Vervolgens is in het overzicht per advies het BRIN-nummer van de betreffende school zichtbaar. In de laatste kolom ziet u de brugklassen die worden aangeboden. Sommige scholen bieden meerdere brugklassen aan bij hetzelfde advies.

Voorrangsregels en bijzondere inrichting schooljaar 18-19

Op de websites van scholen voor voortgezet onderwijs, de site www.rotterdamseplaatsingswijzer.nl en de site www.schoolprofielen.nl vindt u informatie over Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij aangegeven staat:

  • Welke voorrangsregels zij hanteren bij eventuele overaanmelding;
  • Of het een school/locatie met een bijzondere inrichting betreft waar een extra toelaatbaarheidsonderzoek mag worden afgenomen.

Voorrangsregels
Voorrangsregels worden uitsluitend gehanteerd bij overaanmelding. Bij loting worden eerst de kinderen die aan de voorrangsregels van de school voldoen geplaatst en vervolgens de overige kinderen. Een school voor voortgezet onderwijs mag maximaal twee goedgekeurde voorrangsregels hanteren. Deze moeten duidelijk zijn terug te vinden op onder andere de website van de school en op www.schoolkeuzerotterdam.nl.

Scholen/locaties met een bijzondere inrichting
Voor de scholen voor voortgezet onderwijs die in aanmerking willen komen voor de kwalificatie ‘School met een bijzondere inrichting’, geldt een aanvraag- en goedkeuringsprocedure bij FOKOR. Na goedkeuring kunnen de scholen de benodigde, vereiste, specifieke kennis of vaardigheden van de kandidaat-leerling testen, nog voordat een leerling op de school is toegelaten.

Toelaatbaarheidsonderzoeken gelden voortaan alleen voor scholen en niet meer voor klassen met een bijzondere inrichting of profiel. Als een school één of meer klassen heeft met een bijzonder profiel dan geldt dat slechts als aanvulling op een standaardprogramma. Pas met de start van het nieuwe schooljaar kan de school, op basis van een test, bepalen welke leerlingen aan deze lessen deel kunnen nemen.

Lotingsprocedure

Als er meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen zijn, dan wordt door de vo-scholen geloot onder de aangemelde leerlingen op brugklastype. De vo-scholen volgen daarbij eenzelfde procedure en volgen het tijdpad, zoals opgenomen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer. De loting wordt uitgevoerd door een notaris, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de school en de oudergeleding.

De door het bestuur van FOKOR vastgestelde lotingsprocedure is besproken met een notaris.


Werken met Onderwijs Transparant

Onderwijs Transparant (OT) is het centrale digitale systeem dat gebruikt wordt bij de overgang van kinderen van het basis naar het voortgezet onderwijs.
Van belang is dat iedereen die op een school met OT moet werken, beschikt over vereiste kennis en vaardigheden. In het kader van de AVG is het belangrijk dat duidelijke afspraken worden gemaakt over wie gerechtigd is om handelingen te verrichten rondom de overdracht van leerlinggegevens.

Praktische informatie over werken met OT/OSO
In OT en OSO zijn via de “ Help” functie de meest actuele handleidingen te vinden. Hierin is stapsgewijs aangegeven hoe de verschillende handelingen moeten worden uitgevoerd.
Mocht u helemaal nieuw zijn met het werken met OT/OSO wendt u zich dan tot de (bovenschools) contactpersoon.

De rol van de (bovenschools) contactpersoon OT/OSO
Vanuit elk schoolbestuur zijn één of twee mensen beschikbaar als aanspreekpunt voor het gebruik van OT in het kader van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Dat is bijvoorbeeld een bovenschools ICT-er, intern begeleider of zorgcoördinator; in elk geval iemand die gewend is te werken met of voldoende kennis heeft van het binnen uw bestuur gebruikte leerlingvolgsysteem (Parnassys of Esis voor het PO, Magister en @VO voor het VO) en daarbij ook ervaring heeft met Overstap Service Onderwijs (OSO) en Onderwijs Transparant (OT).

Een (bovenschools) contactpersoon OT/OSO fungeert enerzijds als aanspreekpunt voor de scholen van uw bestuur, anderzijds als aanspreekpunt voor de werkgroep die zich bezig houdt met de uitrol van OT en in tweede instantie als aanspreekpunt voor de werkgroep Rotterdamse Plaatsingswijzer.

Evaluatie Rotterdamse Plaatsingswijzer

Ieder jaar wordt er een evaluatie gedaan met betrekking tot het verloop van de Rotterdamse plaatsingswijzer. Dit gebeurt met drie doelgroepen in gedachten:
*Ouders
*PO-scholen
*VO-scholen

De Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer? Hieronder vindt u wanneer u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer en hoe u dat doet:


Programma's

  1. Rotterdamse Plaatsingswijzer
  2. Inschrijven POVO conferentie 2018
  3. Veel gestelde vragen (FAQ)
  4. Inschrijven voor nieuwsberichten over Rotterdamse Plaatsingswijzer