Aansluiting onderwijs - jeugdhulp

Elk kind verdient een goede onderwijsplek met de juiste ondersteuning en jeugdhulp waar dat nodig is, voor een kansrijke toekomst zonder belemmeringen. De uitdaging voor scholen, jeugdhulpverlening en gemeente ligt in het gericht combineren van onderwijs en jeugdhulp om de kansen van leerlingen positief te beïnvloeden. Rotterdam biedt elk kind, elke jongere een passende plek op school, met ondersteuning en wijkgerichte jeugdhulp waar dat nodig is. Het scholenveld en de gemeente hebben hierin elk een eigen verantwoordelijkheid, maar werken nadrukkelijk samen, om thuiszitters te voorkomen.

Vroegtijdig signaleren en toeleiding naar wijkteams

De Rotterdamse schoolbesturen en de gemeente Rotterdam hebben samenwerkingsafspraken gemaakt m.b.t. de aansluiting van hulp aan jeugdigen op school en de hulp die door Rotterdamse wijkteams wordt geboden. Om dit te realiseren is ervoor gekozen de schoolmaatschappelijk werker als verbinder tussen het onderwijs en de jeugdhulp te laten fungeren.
Door op school eerste zorgsignalen op te vangen en een goede inschatting te maken van een eventuele verdere zorgbehoefte, kan de schoolmaatschappelijk werker tijdig schakelen naar het wijkteam van de wijk waar de jongere woont. Vervolgens kan de jeugd- en gezinscoach van het wijkteam, in afstemming met de school, de benodige hulp bieden.

Werkwijze

Om de samenwerking goed te laten verlopen is via onderstaande documenten een werkwijze vastgelegd:

  • Stappenplan voor de school (PO en VO). Dit stappenplan is bedoeld voor toeleiding vanuit de school naar het wijkteam.
  • Werkinstructie voor de jeugd- en gezinscoach. Deze sluit aan op het stappenplan PO/VO en de werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker. Via dit document heeft school zicht op wat van het wijkteam verwacht kan worden en hoe een samenwerking vorm kan krijgen.
  • Werk- en toeleidingsdocument voor de schoolmaatschappelijk werker. Deze sluit aan op zowel de werkwijze binnen passend onderwijs als op de werkwijze van de wijkteams.

Per september 2015 wordt door scholen en wijkteams op deze manier samengewerkt.


Thema's

  1. Gedragscode profilering voor PO en VO
  2. Schoolvakanties in Rotterdam
  3. Aansluiting onderwijs - jeugdhulp
  4. Onderwijslab010 aanjager